Phần mềm giúp quản lý học viên, tối ưu nguồn lực về giảng viên, cơ sở vật chất và nhân viên,