Phần mềm quản lý Tiến độ làm việc, Quản lý đầu tư, Xây dựng, Quản lý các dự án của công ty,…